ALGEMENE VOORWAARDEN THE GREEN BOX

Op alle Overeenkomsten (inclusief offertes, Diensten, Producten, Platform) die u (Gebruiker) met Box Properties B.V. (handelend onder de naam: The Green Box) aangaat zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

 1.           DEFINITIES

De volgende definities hebben de volgende betekenis:

Account                            
de door Gebruiker geopende en aangehouden besloten account op het Platform met daarin de relevante (NAW en betaal) gegevens van de Gebruiker welke toegankelijk is voor de Gebruiker met relevante inloggegevens (gebruikersnaam en password).

Diensten                           
de door The Green Box – van tijd tot tijd – aangeboden diensten en werkzaamheden, waaronder begrepen het aanbieden, faciliteren, beschikbaar maken en/of reserveren van een flexplek, vergaderruimte, managed office en bestellen van Producten.

Faciliteit                            
de locatie, (werk/vergader)ruimte en omgeving waar de Diensten en Producten beschikbaar zijn voor gebruik of afname door de Gebruiker (inclusief bijbehorende faciliteiten).

Gebruiker                         
de rechtspersoon of natuurlijk persoon (al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf) die een Overeenkomst aangaat met The Green Box en/of zich geregistreerd heeft op het Platform.

Overeenkomst                
iedere registratie, afspraak, reservering, bestelling of overeenkomst tussen The Green Box en de Klant waar de Voorwaarden integraal een onderdeel van uitmaken en op van toepassing zijn.

Platform                           
de website en app van The Green Box waarop de Diensten worden aangeboden (inclusief het Account).

Privacy Verklaring         
 de privacy verklaring zoals van toepassing op de Gebruikers.

Producten                        
de door The Green Box – van tijd tot tijd – aangeboden producten die de Klant kan bestellen of afnemen, waaronder begrepen wifi, kantoorbenodigdheden (papier, pennen, flipover), communicatie middelen (fax, video conference), presentatieschermen, beamer, printfaciliteit, lunch(arrangement), koffie/thee/fris en snacks.

Reglementen                   
(huishoudelijk) reglement, (extra) voorwaarden, gedragscode of instructies van The Green Box met betrekking tot (het gebruik van) de Diensten, Producten en het Platform.

Vergoeding                      
relevante vergoeding en (aanvullende/bijkomende) kosten voor een Product of Dienst.

Voorwaarden                  
deze algemene voorwaarden, inclusief de Privacy Verklaring en van toepassing zijnde Reglementen (allen zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld).

 

2.           OVEREENKOMST, VOORWAARDEN EN TOEPASSELIJKHEID

2.1         De Voorwaarden gelden voor de rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Box Properties B.V. (handelend onder de naam The Green Box) en voor de Diensten en Producten zoals door The Green Box aan Gebruiker geleverd en/of beschikbaar gemaakt of door de Gebuiker afgenomen, gereserveerd of besteld (inclusief het gebruik van het Platform en de Faciliteiten).

2.2         Door u aan te melden als Gebruiker bij The Green Box, een Account te openen, gebruik te maken van het Platform en/of de Diensten en de Producten te bestellen, reserveren of af te nemen, gaat u akkoord met en accepteert u de Voorwaarden die hierop van toepassing zijn.

2.3         Op het Platform kan de Gebruiker via het Account Overeenkomst(en) aangaan, maken en afsluiten, waarbij de relevante verschuldigde Vergoeding(en) en eventueel (aanvullende) Reglementen worden getoond. Met het aangaan van de Overeenkomst(en), accepteert de Gebruiker de Voorwaarden en de Reglementen en de relevante verschuldigde Vergoeding.

2.4         Gebruiker zal zich te allen tijde aan de eventueel van toepassing zijnde Reglementen (insclusief toepasselijke wet- en regelgeving en instructies van The Green Box en bevoegde autoriteiten) houden en opvolgen (ongeacht of deze op het Platform zijn getoond).

2.5         Partijen komen overeen dat het huurrecht (voor bedrijfs-/kantoorruimte) niet van toepassing is, en expliciet uitgesloten op de Diensten en Producten.

 

3.           ACCOUNT EN PLATFORM

3.1         Om gebruik te kunnen maken van het Platform, Faciliteiten, Producten en Diensten, dient u zich aan te melden op het Platform en een Account aan te maken. Gebruiker verklaart het Account naar waarheid en volledig te hebben ingevuld.

3.2         The Green Box verstrekt de inloggegevens van het Account alleen aan de Gebruiker (via het bij The Green Box bekende email adres van Gebruiker). Indien The Green Box door middel van technische bescherming de programmatuur van het Platform heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

3.3         The Green Box mag ervan uitgaan dat wanneer er op het Platform wordt ingelogd op een Account, deze handeling door de Gebruiker geschiedt die zich heeft geregistreerd en uitsluitend voor zakelijke doeleinden zal worden gebruikt.

3.4         Gebruiker weet dat het gebruik en eventueel misbruik van de inloggegevens van het Account voor zijn eigen rekening en risico is. Gebruiker wordt aangeraden zijn inloggegevens zo goed mogelijk geheim te houden en niet te delen met derden. Indien hij de inloggegevens afgeeft aan derden, staat Gebruiker geheel zelf in voor eventuele gevolgen en misbruik daarvan.

3.5         Mocht The Green Box om wat voor reden dan ook schade leiden ten gevolge van het door de Gebruiker aan derden verstrekken van de inloggegevens, dan is Gebruiker daarvoor ten volle aansprakelijk en zal Gebruiker The Green Box vrijwaren voor eventuele claims, schade en kosten.

3.6         Gebruiker zal The Green Box onmiddellijk op de hoogte te stellen bij (vermoeden) van misbruik of verlies van de inloggegevens of misbruik van het Account.

3.7         The Green Box is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden, een Gebruiker geen Account te verlenen, het Account of Gebruiker (tijdelijk) te schorsen en/of aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Account.

3.8         The Green Box zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat het Platform zo veel als redelijkerwijs mogelijk, beschikbaar is, maar The Green Box geeft hierover geen garanties. Gebruiker accepteert dat het Platform (geheel of gedeeltelijk) niet beschikbaar kan zijn door storing, onderhoud, update, upgrade, downtime, uitval, onderbreking, bugs, fouten of niet behoorlijk functioneren (om welke reden dan ook). The Green Box zal het Platform (aangekondigd en onaangekondigd) onderhouden. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal The Green Box dit trachten uit te voeren als het relatief rustig is op het Platform. Onderhoud in verband met storingen kan op ieder moment plaatsvinden.

3.9         The Green Box kan van tijd tot tijd de functionaliteit van het Platform aanpassen.

 

4.           DIENSTEN, PRODUCTEN, RESERVEREN EN ANNULEREN

4.1         The Green Box is te allen tijde gerechtigd om haar Diensten en Producten aan te passen, uit te breiden, te beperken, te veranderen of op te schorten.

4.2         The Green Box kan het gebruik of beschikbaarheid van een Dienst, Product, Faciliteit of een Account (geheel of gedeeltelijk) (tijdelijk) stopzetten, blokkeren, wijzigen of beperken wanneer daar naar haar oordeel een (of meer) dringende reden(en) voor bestaan, zoals bijvoorbeeld (een vermoeden van) fraude, of (dreigende) reputatieschade, financiële risico's, beveiligings- of veiligheidsrisico's, of wanneer The Green Box daartoe verplicht of gerechtigd is op grond van toepasselijke wet- en regelgeving en reglementen.

4.3         De Gebruiker kan middels het Platform (of indien beschikbaar via de receptie in de Faciliteit) een Product of Dienst reserveren of bestellen (of wijzigen of annuleren). De relevante Overeenkomst (of annulering of wijziging hiervan) voor het bestelde of gereserveerde Product of Dienst zal via een email aan de Gebruiker worden bevestigd.

4.4         Bij het annuleren van een reservering ten aanzien van een flexplek, vergaderruimte of managed office (die laatste alleen voorzover gereserveerd voor de duur van een maand of minder) hanteert Greenbox de volgende annuleringsvoorwaarden:

-             Bij annulering meer dan 24 uur voor de geboekte datum is de Gebruiker niet gehouden enige vergoeding ter zake die reservering aanThe  Green Box te betalen;

-             Bij annulering 24 uur of minder voor de geboekte datum is de Gebruiker gehouden de volledige reserveringswaarde aan The Green Box te betalen.

Bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing ongeacht of de Gebruiker voorafgaand heeft betaald dan wel een factuur wenst te ontvangen.

4.5         The Green Box spant zich in de Dienst(en) en Product(en) naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap te leveren.

4.6         The Green Box is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

4.7         De Gebruiker is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Green Box aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan The Green Box worden verstrekt.

4.8         Bij overtreding door Gebruiker van de Reglementen, Voorwaarden, aanwijzingen van personeel of toepasselijke wet- en regelgeving, heeft The Green Box het recht om Gebruiker (inclusief aan de Gebruiker gerelateerde bezoekers en gasten) te (laten) weren / verwijderen uit haar vestiging.

 

5.           VERGOEDING, TRANSACTIE KOSTEN EN AANBETALING

5.1         Voor de Diensten en Producten zijn de kosten en vergoedingen verschuldigd zoals door The Green Box gepubliceerd op het Plaform of in de Faciliteit getoond.

5.2         Alle prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van wijzigingen en kennelijke type-, zet- of programmeerfouten.

5.3         In het boeking of reserveringsproces kan de electronische of PIN betaling worden worden vereist voor reserveren en/of afname van het relevante Product of Dienst.

5.4         Tenzij anders aangegeven of overeengekomen, dienen alle facturen door de Gebruiker binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald via de betaalmethoden zoals in de factuur aangeboden. Indien beschikbaar, kan de Gebruiker een betaaltransactie ook middels een PIN-betaling op de locatie voldoen. De annuleringsvoorwaarden zijn ook op deze betaalmethode van toepassing.

5.5         Voor Overeenkomsten met een waarde vanaf EUR 2500 (exclusief BTW) behoudt The Green Box het recht voor om een aanbetaling 50% in rekening te brengen. De aanbetaling dient binnen 3 werkdagen (doch uiterlijk voor de relevante reserveringsdatum) te zijn betaald. Bij niet tijdige voldoening, heeft The Green Box het recht om de relevante Overeenkomst te annuleren.

5.6         Facturen zullen uitsluitend electronisch beschikbaar worden gemaakt.

5.7         Bij een niet tijdige betaling is de Gebruiker, naast het verschuldigde bedrag en de daarop opgebouwde wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. The Green Box is tevens gerechtigd om bij wanbetaling de Gebruiker (in de toekomst) te weigeren.

5.8         De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen wordt gelegd en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. In bovenstaande gevallen heeft The Green Box voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de Gebruiker die hierdoor mocht ontstaan.

 

6.           DISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1         The Green Box biedt het Platform, Producten, Diensten en Faciliteiten "in de staat waarin" en "zoals beschikbaar" aan. The Green Box garandeert geen beschikbaarheid van de Dienst, Product of Faciliteit. De Gerbuiker accepteert dat het gebruik en genot van de Producten, Diensten en Faciliteiten kan worden beperkt door (ad hoc, regulier, gepland of ongepland) schoonmaak, onderhoud, reparatie en overige (bouw)werkzaamheden of mede-/andere gebruikers. The Green Box zal zich inspannen om eventueel overlast of hinder zo veel als redelijkerwijs mogelijk is te beperken of te verminderen.

6.2         The Green Box aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

6.3         The Green Box is slechts aansprakelijk jegens de Gebruiker (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, of (b) in het geval van een aan The Green Box toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht. Met uitzondering van haar hulppersonen of onderaannemers, is The Green Box niet aansprakelijk voor handelingen van of schade veroorzaakt door derden.

6.4         Schade is te allen tijde beperkt tot de directe schade. Iedere aansprakelijkheid van The Green Box voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, reputatieschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, verlies of beschadiging van materiaal en/of bezittingen. The Green Box aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gedrag en handelingen van mede-/andere gebruikers van Facilteiten, Producten of Diensten.

6.5         De hoogte van enige vergoeding die door The Green Box op grond van de vorige leden kan worden vergoed is gemaximeerd op het bedrag dat door de verzekeraar van The Green Box ter zake uitgekeerd wordt. Bij afwezigheid van een verzekering, of als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de Overeenkomst beperkt tot het bedrag dat voor de Dienst en Producten waarmee de schade is gemoeid aan The Green Box is betaald.

6.6         De verplichting voor The Green Box tot het vergoeden van schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Gebruiker de schade binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk meedeelt aan The Green Box.

6.7         De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van The Green Box, of in geval van letsel of overlijden.

6.8         De gebruiker vrijwaart The Green Box voor alle aanspraken van derden (inclusief boetes), ter zake van vergoeding van schade, kosten, boete of rente, verband houdende met de Overeenkomst, Dienst, Product of Faciliteit of als gevolg van een schending van deze Voorwaarden, voorzover veroorzaakt door of toerekenbaar aan de Gebruiker (of personen voor wie hij verantwoordelijk is). Geen van de beperkingen van aansprakelijkheid zijn op deze vrijwaring van toepassing.

 

7.           INTELLECTUELE EIGENDOM EN PRIVACY

7.1         Het Platform, inclusief de bijbehorende systemen en software alsmede alle merknamen, logo's, content, informatie, afbeeldingen en vormgeving) zijn het intellectueel eigendom van The Green Box (of diens licentiegevers). Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van The Green Box, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. De Gebruiker zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van The Green Box en derden volledig respecteren.

7.2         The Green Box verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker (en haar relevante gasten en bezoekers) conform de op het Platform gepubliceerde privacy- en cookieverklaring. Voor de uitvoering van de Overeenkomst, stemt de Gebruiker hierbij in met de verwerking van de persoonsgegevens conform de Privacy Verklaring.

 

8.           DUUR, OPZEGGING EN (GEVOLGEN) BEËINDIGING

8.1         De gebruikersovereenkomst die de Gebruiker door registratie op het Platform met The Green Box aangaat, gaat in zodra de Gebruiker zijn account aanmaakt op en loopt dan voor onbepaalde tijd.

8.2         Het staat Klant vrij zijn Account op ieder moment te verwijderen en/of op te zeggen waarmee de gebruikersovereenkomst direct wordt beeindigd. Ieder Partij is gerechtigd de gebruikersovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Eventueel uitstaande Overeenkomsten zullen worden afgehandeld conform de geldende afspraken (inclusief Voorwaarden), tenzij anders overeengekomen.

8.3         Niettegenstaande het voorgaande, de relevante Overeenkomst die Klant sluit met The Green Box door Diensten en Producten te reserveren of af te nemen, eindigt op het moment dat de verplichtingen daaromtrent over en weer zijn nagekomen en laat de toepasselijkheid van de Voorwaarden onverlet.

8.4         The Green Box kan het Account van de Gebruiker verwijderen indien de Gebruiker achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van het Account. The Green Box zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan het betreffende Account gekoppeld is.

8.5         Indien Klant enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft The Green Box het recht alle met betrokken de Gebruiker gesloten Overeenkomsten (inclusief de gebruikersovereenkomst) onmiddellijk te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van The Green Box op vergoeding van eventuele schade en kosten.

8.6         Bij eventuele beeindiging of ontbinding van de (gebruikers)Overeenkomst blijven de volgende artikelen van kracht: 4.4, 5, 6, 7, 9.3, 11.

 

9.           OVERIGE VOORWAARDEN

9.1         The Green Box mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 15 dagen na bekendmaking van de wijziging op het Platform of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang of als gevolg van wijziging in toepasselijke wet-/regelgeving kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien Klant een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan de Gebruiker de (gebruikers)Overeenkomst direct opzeggen.

9.2         Indien een bepaling uit deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Voor de ongeldige bepaling komt een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk tot het zelfde strekt als de oude bepaling.

9.3         Iedere Partij zal de inhoud en voorwaarden van de (gebruikers)Overeenkomst, inclusief eventueel verkregen vertrouwelijke informatie (waaronder begrepen financiële informatie) en de eventuele uitkomst(en) van geschillen en bemiddeling) strikt geheim houden en niet met derden delen, publiceren, of anderszins bekendmaken.

9.4         The Green Box is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Gebruiker indien een omstandigheid waar The Green Box geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet. In geval van dergelijke overmacht – waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, quarantaine, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie The Green Box in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is – kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

 

10.         (INTERN) KLACHTENAFHANDELINGSSYSTEEM EN BEMIDDELING

10.1       Interne klachtafhandelingssyteem

10.1.1   Indien de Gebruiker niet tevreden is met de manier waarop The Green Box haar diensten uitvoert of in geval van een geschil die voortvloeit uit deze Overeenkomst, kan de Gebruiker kosteloos een klacht indienen bij The Green Box door een e-mail te naar info@thegreenbox.com.

10.1.2   Binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, zoals bedoeld in lid 1, zal een daartoe aangewezen medewerker van The Green Box telefonisch of schriftelijk contact met de Gebruiker opnemen om de klacht te bespreken en een oplossing (proberen) te vinden.

10.1.3   In het geval dat de Gebruiker en de medewerker van The Green Box de klacht niet hebben kunnen oplossen, kan de Gebruiker de klacht kosteloos aan de klachtencommissie van The Green Box ("de Klachtencommissie") voorleggen door de klacht tezamen met een deugdelijk gemotiveerde toelichting waarom de aangedragen oplossing niet toereikend is te mailen naar: info@thegreenbox.com. De Klachtencommissie bestaat uit minimaal drie medewerkers van The Green Box en wordt voorgezeten door een jurist van The Green Box.

10.1.4   De Klachtencommissie zal binnen een termijn van 10 dagen na een deugdelijke aanmelding als bedoeld in lid 3 schriftelijk uitspraak doen, tenzij er nader onderzoek noodzakelijk is. Indien dit onderzoek er toe leidt dat de termijn verlengt wordt, dan zal de Klachtencommissie de Gebruiker daar over informeren.

10.1.5   Indien de Gebruiker het niet eens is met de uitspraak van de Klachtencommissie, kan de hij zich tot één van een externe en onafhankelijke bemiddelaar wenden overeenkomstig artikel 10.2.

 

10.2       Bemiddeling

11.2.1   Alvorens een Partij in rechte te betrekken, kan iedere Partij een geschil voorleggen aan een door Partijen gezamenlijk of nader door The Green Box aangewezen externe, onafhankelijke en bij MfN geregistreerde bemiddelaar, mits (in geval van de Gebruiker als klager/eiser) de Gebruiker de procedure van artikel 10.1 van deze Voorwaarden heeft doorlopen.

10.2.2   De regels, procedure en kosten van de bemiddeling/mediation staan uiteengezet in MfN reglement. De kosten zullen in beginsel evenredig door The Green Box en de Gebruiker worden gedeeld, tenzij de bemiddelaar anders besluit.

 

11.         TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

              Op de Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter in Amsterdam worden voorgelegd, tenzij anders overeengekomen.

 Versie: 25 juli 2022.